FOKUS

FOKUS

Fælles Opmærksomhed og Konkret UdviklingsSamarbejde

Svendborg kommune er FOKUS igangsat for hele 0-6 års området med en forventning om, at vi tidligere får øje på et barns begyndende mistrivsel.

Kernen i vores arbejde med trivsel er:

  • At vi tidligt sætter ind, når der er ubalance i trivslen
  • At forældre er barnets vigtigiste ressource som vi aktivt samarbejder med
  • At vi udvider samarbejdet, når det er nødvendigt for barnets trivsel med for eksempel tale-hørekonsulent, ergo-fysioterapeut, pædagoer og/eller psykologer

Det er i den helt tidlige indsats, at vi - sammen med forældrene - har de bedste muligheder for, at få et barn tilbage i god trivsel så hurtigt og problemfrit som muligt.

I Sidste ende handler det om, at alle børn skal kunne mestre deres eget liv og være aktive og ligeværdige deltsgere i stærke, sunde fællesskaber.

Langt de fleste børn trives i deres hverdag, men flere undersøgelser viser, at omkring 10% af alle børn har brug for særlig støtte, mens yderligere 5 - 10% har vanskeligheder i et mindre omfang.

I Sundhedsplejen vurderes barnets udvikling ved ca. 2 og 8 måneders alderen.

I Dagtilbud vurderes barnets trivsel to gange årligt.

I vil som forældre altid blive inddraget omkring jeres barns udvikling og trivsel.

Viden skal følge barnet 

Det er målet, at fokusere på alle overgange i barnets liv og give viden fra Sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skoe. Det giver den modtagende dagtilbud/skole mulighed for at kende barnets styrker og behov.

Hvis et barn vurderes til at være begyndende eller midlertidig mistrivsel, og dermed at være i fokus eller særligt fokus, aftaler forældre og sundhedsplejerske, om denne viden må gives videre til dagtilbud, med det formål, sammen med forældrene, ast tilrettelægge indstsen i dagtilbuddet bedst muligt for barnet. Hertil anvendes et overgangsskema.

Viden om dit barn bliver kun videregivet fra sundhedsplejen til dagtilbud, hvis du giver dit samtykke.

Konkret om håndtering af data vedrørende trivselsvurderinger.

Data håndteres i it-systemet Rambøll TOPI.

Hvis barnet starter i et privat dagtilbud, som ikke har adgang til TOPI, er det forældrene der viderebringer overgangsskemaet til det modtagende dagtilbud.

Data om børns trivsels opbevares digitalt af Rsmbøll, som svendborg Kommune har indgået en aftale om sikker databehandling med. Data slettes efter gældende regler i persondataloven.