ADBB

ADBB

Tidlig opsporing af mistrivsel hos børn i alderen 0 - 2 år

ADBBer en systematisk og standardiseret metode, som anvendes til at opspore vedvarende social tilbagetrækning som indikator på psykisk mistrivsel hos spæd- og småbørn.

ADBB (Alarm Distress BaBy Scale) er en screeningsmetode, som anvendes af fagprofessionelle til observation og vurdering af vedvarende social tilbagetrækning hos spæd- og småbørn i alderesn 2-24 måneder. Social tilbagetrækning hos spæd- og småbørn udgør en alvorlig risikofsktor for psykisek vanskeligheder senere i liver herunder bl.a. sprog-, adfærds- og tilknytningsforstyrrelser.

ADBB undersøger otte forskellig områder i spædbarnets adfærd i en social interaktion med en fagprofessionel, f.eks. sundhedsplejersken, kægen eller psykologen.

De tidlige tegn på social tilbagetrækning, som identificeres ved hjælp af ADBB, kan skyldes medfødte vanskeligheder hos barnet og/eller smerter relateret til en fysisk sygdom og/eller udfordringer i barnets omsorgsmiljø og samspillet mellem barn og omsorgsgiver. ADBB-screeningen er en indikator på mistrivsel, men årsagen til barnets mistrivsel skal efterfølgendeundersøges ie bredere konteks, så rette hjælp pg støtte kan i værksættes.

I Danmark bliver ADBB anvendt i en række kommuner i forbindelse med sundhedsplejens hjemmebesøg til alle familier. Her indgår ADBB-screeninggen som led i sundhedsplejerskens faglige vurdering af barnets trivsel og sociale kontakt. Et implementeringsstudie fra Københavns Kommune viser, at sundhedsplejerskerne har gode erfaringer med brugens af ADBB. De vurderer bl.a. , at ADBB bidrager til at kvalificere en faglig bekymring, fremmer kommunikation med forældrene samt styrker den fælles faglige viden og fælles sprog om det lille barns psykiske sundhed, tegn på social tilbagetrækning og mistrivsel.