Omsorgstandpleje

Illustration omsorgstandpleje
Illustration omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er for borgere, der ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje, fordi de har nedsat førlighed eller varigt fysisk- eller psykisk handicap. Tilbuddet forudsætter visitation.

Målgruppen

Omsorgstandpleje er for borgere, der ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud, fordi deres egenomsorg af varige fysiske eller psykiske grunde er for dårlig.

Borgerens almentilstand gør det vanskeligt at udføre tandbehandling under almindelige tandklinikforhold.

Omsorgstandplejen tilbyder

  •  Opsøgende, regelmæssig og forebyggende tandpleje. 
  •  Behandling af borgerens tænder og tandproteser.

Visitation og henvisning

Visitation til omsorgstandplejen foretages af Myndighedsafdelingens visitator, ud fra en konkret og individuel vurdering. For borgere i plejebolig foretages visitationen af sektionsleder.

Efter visitationen skal henvisning udfyldes på blanket. Henvisningen skal indeholde fyldestgørende beskrivelse af årsagerne til at almindeligt tandplejetilbud ikke kan benyttes.

Egenbetaling

Behandlingen foregår så vidt muligt på tandplejens specialindrettede klinik.

Borgeren skal selv sørge for transport.

Brugere af Omsorgstandplejen opkræves en fast månedlig egenbetaling uafhængig af indtægt og behandlingens art. Beløbet reguleres årligt og udgør i 2024 kr. 49 pr. måned.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 131 og § 132

Fritvalg

Personer, der får tilbudt omsorgstandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud, der omfatter:

  • Generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale. Denne indsats foregår fortrinsvis i patientens hjem.
  • Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. Kan i visse tilfælde være nødvendigt at foretage i hjemmet. 
  • Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Behandlingerne vil ofte kræve særligt udstyr i form af lifte mm.

Borgeren skal kontakte tandplejens kontor, hvis han/hun ønsker at overgå til privat behandling. Alle forslag til behandling af omsorgstandplejepatienter på 1000 kr,- og der over skal først godkendes af tandplejens kontor.